ISRRA

Switch to desktop

Výzva č. OPŽP-PO3-14-2 z 10.2.2014 (3.1)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3 – OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY, Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia.

Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší. Cieľom výzvy v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok. Oprávnenými aktivitami v rámci výzvy je II. skupina aktivít: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a v rámci nej skupina B. Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom).

Kód výzvy: OPŽP-PO3-14-2
Dátum vyhlásenia výzvy: 10. 02. 2014
Dátum uzavretia výzvy: 12.05.2014

Kompletnú dokumentáciu k výzve nájdete v časti “Výzvy/Aktuálne výzvy“.