ISRRA

Switch to desktop

Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020“ sú podľa  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov sprístupnené na internetovom sídle MPRV SR www.mpsr.sk a na informačnom portáli  rezortu MŽP SRwww.enviroportal.sk.

Stanoviská k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
s celoštátnym dosahom je možné predkladat’
do 20. augusta 2014 na adresy:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odbor OP Rybné hospodárstvo
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020“ podľa § 17 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční dňa

12. augusta 2014 (utorok) o 10.00 hod.

v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 32 na prízemí.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)