ISRRA

Switch to desktop

Riadenie švajčiarskych fondov môže slúžiť ako príklad pre eurofondové projekty (NKÚ)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako hlavný orgán kontroly pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na Slovensku vykonal záverečnú kontrolu zameranú na Švajčiarsky finančný mechanizmus, ktorého prostriedky mali v ostatných desiatich rokoch prispievať k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky. NKÚ SR konštatuje, že program sa jednoznačne sústredil na dosiahnutie stanovených cieľov a prístup riadenia programu vyhodnotil ako príklad dobrej praxe použiteľný aj pri ďalších projektoch využitia nenávratných finančných príspevkov napríklad v rámci realizácie výziev a vyzvaní.

 

Viac informácií je dostupných v tlačovej správe.

 

Dokument na stiahnutie:

- Tlačová správa (http://bit.ly/2ixr8ZN)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7GJ79

Ostatná aktualizácia: piatok, 22. september 2017, 15:51

Prečítané: 1x

Ministerstvo financií SR externe zabezpečí kapacitnú podporu pri výkone auditov fondov EÚ

Podľa zákonných podmienok zodpovedá Ministerstvo financií SR (MF SR) za výkon vládneho auditu finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike zo zahraničia. V súvislosti s touto agendou plní v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a národnou legislatívou úlohy orgánu auditu na programoch Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Povinnosťou orgánu auditu je najmä zabezpečenie systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly operačných programov a auditov operácií vykonávaných na primeranej vzorke operácií na základe vykázaných výdavkov. Splnenie povinností vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z príslušnej legislatívy je nevyhnutným predpokladom pre úspešné čerpanie prostriedkov EŠIF ako aj ďalších finančných prostriedkov zahraničnej pomoci.

 

Výkon vládnych auditov verejných prostriedkov zabezpečuje MF SR aj prostredníctvom svojich spolupracujúcich orgánov, a to Úradu vládneho auditu, ako aj zazmluvnených externých audítorských spoločností. Výkon vládnych auditov je spojený s vysokými požiadavkami na rozsah, kvalitu, odbornosť a transparentnosť procesov a vyžaduje zapojenie všetkých dostupných kapacít zabezpečujúcich výkon vládneho auditu. Vzhľadom na potrebu overovania veľkého objemu finančných prostriedkov a skutočnosť, že MF SR ani Úrad vládneho auditu aktuálne nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít potrebných na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z národnej a najmä európskej legislatívy, je potrebné časť výkonu vládnych auditov EŠIF kapacitne zabezpečiť v spolupráci s externými audítorskými spoločnosťami.

 

MF SR aktuálne plánuje vyhlásiť dve verejné obstarávania s cieľom zabezpečiť externé kapacity na výkon vládnych auditov EŠIF. Pri obidvoch verejných obstarávaniach ide o nadlimitné zákazky, ktoré sa budú realizovať postupom verejnej súťaže. Jedným verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške 742 500,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR počas obdobia dvoch rokov výkon štyroch systémových auditov v rámci dvoch operačných programov spadajúcich pod EŠIF. Prvé dva externé audity z tohto verejného obstarávania plánuje MF SR zadať úspešnému uchádzačovi vo štvrtom kvartáli 2017. Druhým verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške je 2 820 480,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR výkon auditov operácií na finančných prostriedkoch EŠIF, ktoré nebude schopný pokryť vlastnými dostupnými kapacitami. Externé audity z tohto verejného obstarávania bude potrebné začať realizovať v roku 2018. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie štyroch rokov.

 

Účelom oboch pripravovaných zákaziek je zabezpečiť hospodárny, efektívny, účinný a účelný výkon predmetných vládnych auditov potrebných na úspešnú implementáciu EŠIF.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wHLm9s

Ostatná aktualizácia: piatok, 22. september 2017, 15:12

Prečítané: 3x

Usmernenie č. 1 k 23. výzve zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (OP KŽP)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (“OP KŽP“), vydalo dňa 22. augusta 2017 Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 („23. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (http://bit.ly/2vemFgq).

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 23. výzve je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 5 000 000 EUR na 20 000 000 EUR za EÚ zdroj.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy (http://bit.ly/2rbsBFG).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w2z0pk

Ostatná aktualizácia: piatok, 22. september 2017, 14:10

Prečítané: 3x

Plánované uzatvorenie 23. výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z dôvodu prekročenia dopytu predložených žiadostí NFP nad výšku disponibilnej alokácie určenej na predmetnú výzvu (OP KŽP)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku („žiadosti o NFP”), ktoré boli predložené v rámci prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov („výzva”), presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu.

 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené v druhom kole výzvy budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

 

Zároveň riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Riadiaci orgán je oprávnený výzvu uzavrieť po uplynutí jedného mesiaca od zverejnenia tohto oznamu. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr päť pracovných dní pred uzavretím výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia hodnotiacich kôl. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2v4XHEd

Ostatná aktualizácia: piatok, 22. september 2017, 14:33

Prečítané: 2x

Usmernenie č. 1 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (OP KŽP)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“). Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy (http://bit.ly/2nvmdtO).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2iqEEym

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 21. september 2017, 15:47

Prečítané: 7x